technologie konsorcium SPECIFIKACE kontakt CH4 pyrolysis (EN) Pyrolýza CH4 (CZ) Pyrolyse von CH4 (DE) Пиролиз CH4 (RU)

Analytically Controlled Thermal Recombination of Organic Matter

INFO

Hydrogen-from-Waste

Functional technology for producing hydrogen from waste.

Funkční technologie výroby vodíku z odpadu.

CNG vehicle running on our greener Compressed automotive gas fuel from organic waste

We produce gas blends of controlled quality that contain up to 30% of hydrogen, methane, hydrocarbon calorific value stabilizers, detonation inhibitors, which allows to use this gas as a greener substitute to CNG fuel for any unmodified CNG vehicle.

Vyrábíme plynové směsi kontrolované kvality, které obsahují až 30% vodíku, metan, uhlovodíkové stabilizátory výhřevnosti, detonační inhibitory, což umožňuje použít tento plyn jako ekologičtější náhradu paliva CNG pro jakékoli neupravené vozidlo na CNG.

ACTROM

Analytically Controlled Thermal Recombination of Organic Matter. The technology of converting organic waste to industrial gases of controlled quality. Preparative gas chromatography-based gas separation system. Hydrogen from waste technology.

ACTROM (Analytically Controlled Thermal Recombination of Organic Matter), proces tepelné rekombinace organické hmoty, který je umožněn procesní analytickou technologií založené na chromatografii.

Preparative gas chromatography-based
industrial gas separation system

Preparative gas chromatography-based industrial gas separation system.

Process analytical technologies

In traditional off-line quality control, samples are taken at various stages of the process and then transported to a quality laboratory for analysis. It can take hours for results to be available, resulting in delays that make it impossible to implement process management based on current results. With the ACTROM PAT (process analytical technology) approach, the results are obtained in real time through in-line measurements from the production process and from an analytical instrument such as a spectrometer. This real-time data can improve both process management and the quality of the final product.

Při tradičním off-line řízení kvality se odebírají vzorky v různých fázích procesu a poté se přepravují do laboratoře kvality za účelem jejich analýzy. Může trvat hodiny, než jsou k dispozici výsledky, čímž dochází k prodlevám, které znemožňují realizovat procesní řízení na základě aktuálních výsledků. Při přístupu ACTROM PAT (process analytical technology) se výsledky prostřednictvím in-line měření z procesu výroby a z analytického přístroje, například spektrometru, získávají v reálném čase. Tato data v reálném čase mohou zdokonalit jak procesní řízení, tak i kvalitu výsledného produktu.

Process gas chromatograph

Online analýza složení plynných produktů plynovou chromatografií s následným výpočtem z jejich fyzikálně-chemických vlastností včetně výhřevnosti, relativní a absolutní hustoty, kompresibilitního faktoru, Wobbeho indexu (v souladu s ISO 6974 a ISO 6976), Metanoveho čísla, dolní mezí výbušnosti LFL (lower flammability limit), horní mezí výbušnosti UFL (upper flammability limit).
Princip měření: kontinuální.
Po vnesení přesně stanoveného množství plynného vzorku na separační kolonu je vzorek rozdělen (separován) na složky pohybující se kolonou různou rychlostí.
Na výstupu z detektoru je chromatogram, kde časová posloupnost udává druh složky a velikost plochy impulsu její koncentraci v měřeném vzorku.

Reactor

Innovative bell-type induction heated reactor for batch processing of waste organic materials, with loading from below to ensure gas tightness of the system.

Scrubbers

Gas scrubber chains for primary gas cleaning of corrosive and unwanted components. Each chain of scrubbers consists of at least tree scrubbers: the dry scrubber, the liquid medium scrubber, the dryer. Different scrubber chains contain different sets of sorbents, and solutions, where the separate chains are switchable depending on software prognosis, which establishes the major unwanted components of the primary gas.

Artificial neural network for the product output prediction

ACTROM artificial neural network for recreating the missing or blurred analytical data, and filling absent, but essential for technological control, attributes of the output products, based on the observable data acquired from the physical analytical instruments. The artificial neural network predicts mass fractions of the output products and assigns expected values to the hard-to-detect but likely components based on the chemical probability by using the algorithm of reinforced machine learning.

Fuels from Waste

Alternative green fuels from waste.

Industrial gases of controlled quality from waste

Converting organic waste to industrial gases of controlled quality.

Consortium


ACTROM Specifikace

ParameterParametrunit/jednotkaAmount
Operation scheduledays/year330
hours/day8
Input materialVstupní materialplastics, organic waste
Input capacityVstupní kapacitat/year250
kg/day758
kg/hour95
Number of ACTROM reactorsPočet reaktorů ACTROM1
Output product (primary)Výstupní produkt (primární)industrial gases of controlled quality
Gas calorific power (average)Výhřevnost plynu (průměrná)MJ/kg42
Useful gas outputUžitečný výstup plynuGas, t/year83
Gas, kg/day84
Gas, kg/hour11
Output product (secondary)Výstupní produkt (sekundární)carbon, solid product, t/year83
Output product (tertiary)Výstupní produkt (terciární)syntetic oil (gasoline light), t/year3
syntetic oil (light), t/year80
Hydrogen output (mass)Produkce vodíku (hmotnost)kg/day1.04
Other flammable gas outputVýstup jiného hořlavého plynukg/day83
Carbon output (mass)Produkce uhlíku (hmotnost)kg/day3
CO2 emissions reduction (specific)Snížení emisí CO2 (specifické)g/1m360
CO2 emissions reduction (total)Snížení emisí CO2 (celkem)kg/day15
Gross calorific value of produded gasesVýhřevnost produkovaných plynůMJ/h462
Gross calorific value of produded gasesVýhřevnost produkovaných plynůKWh128
Gross calorific value of syntetic oil (gasoline light)Výhřevnost syntetického oleje (gasoline light)KWh50
Electricity consumption (specific)Spotřeba elektřiny (specifická)KWh/1kg of H221.3
Electricity consumption (total)Spotřeba elektřiny (celkem)KW/day600
KW/h75
Required installed powerPožadovaný instalovaný výkonKW150
Output gas pressureVýstupní tlak plynuKPa5…20
Gas storage pressure (max)Tlak při skladování plynu (max.)bar(g)200
Installation area requiredPožadovaná instalační plocham21000

ACTROM Basics

Basics

System for pyrolysis gas compression and separation Systém komprese pyrolýzního plynu

Systém je určen pro separaci ochlazeného pyrolýzního plynu, který prošel primárním čištěním a ochlazením, na dvě plynné a jednu kapalnou frakci s následným skladováním plynných frakcí ve svazcích vysokotlakých lahví. Pyrolýzní plyn je do systému přiváděn potrubím 50 mm o tlaku nepřesahujícím 1 bar a teplotě nepřesahující 35°C, očištěný od síry a vysoce korozivních složek. Pomocí tří kompresorů o výkonu 25 m3 za hodinu (každý) je pyrolýzní plyn stlačován a přiváděn do separace. Kondenzát, což je lehká uhlovodíková hořlavá kapalina, je ze systému odváděn přes vysokotlakou nádrž (provozní tlak 200 bar). Odvod kondenzátu je v rámci dodávky realizován odbočkou DN20 na vnější stěnu kontejneru. Tlak kondenzátu v systému je 200 bar. Stlačený plyn prochází absorpčními kolonami, které zajišťují jeho separaci na lehkou frakci obsahující zvýšenou koncentraci vodíku a těžkou frakci. Každá frakce je skladována při tlaku 200 barů v příslušném svazku vysokotlakých lahví, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti kontejneru. Kontejner je vyroben v provedení ATEX.

ACTROM, UK

ACTROM plant in the UK, Alternative Hydrogen + Methane fuel from waste for CNG transport, Great Britain

Návštěva ministra a senátorky

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a Senátorka Parlamentu ČR Jitka Seitlová navštívili závod AСTROM ve Vlkoši 15.04.2024.

Nové účinné způsoby odhalování úniků plynu

ACTROM je komplexní zařízení, kde byl implementován víceúrovňový systém monitorování úniku plynu. Nyní kromě stávajících systémů detekce úniku plynu používáme akustické ultrazvukové kamery CRYSOUND.

Patentová přihláška

PROCESS AND DEVICE FOR CONVERTING ORGANIC WASTE TO INDUSTRIAL GASES OF CONTROLLED QUALITY (EUROPEAN PATENT APPLICATION: 22000028.5) PDF

Contact us:

Bochořská 175/4, 751 19 Vlkoš, okres Přerov

Denis Rustamov: info@brktechnologies.cz
Jakub Štefanec: stefanec.jakub@aleners.com
Martin Filák: filak.martin@filak.cz

Kontaktní údaje

BRK TECHNOLOGIES s.r.o.
info@brktechnologies.cz

ALTERNATIVE ENERGY SYSTEMS A.S.
stefanec.jakub@aleners.com